පෙළට

පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම ගැන

මෙම වෙබ් අඩවිය (මෙතැන් සිට "මෙම වෙබ් අඩවිය" ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ) පාරිභෝගිකයින් විසින් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම, ප්‍රවේශ ඉතිහාසය මත පදනම් වූ වෙළඳ දැන්වීම්, මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිත තත්ත්වය ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා කුකීස් සහ ටැග් වැනි තාක්ෂණයන් භාවිතා කරයි. . "එකඟ වන්න" බොත්තම හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය ක්ලික් කිරීමෙන්, ඉහත අරමුණු සඳහා කුකීස් භාවිතා කිරීමට සහ ඔබේ දත්ත අපගේ හවුල්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ බෙදා ගැනීමට ඔබ එකඟ වේ.පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්ඔටා වෝඩ් සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන සංගමයේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියකරුණාකර යොමු වන්න.

මම එකඟයි

සංගමය ගැන

අයවැය / ව්‍යාපාර සැලැස්ම, මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

රීවා තෙවන වසරේ අයවැය සහ ව්‍යාපාර සැලැස්ම

රීවා තෙවන වසරේ අයවැය

රීවා තෙවන වසරේ අයවැයPDF

රීවා තෙවන වසරේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම

රීවා තෙවන වසරේ ව්‍යාපාර සැලැස්මPDF

රීවා දෙවන වසරේ මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

රීවා දෙවන වසරේ මූල්‍ය වාර්තාව

රීවා දෙවන වසරේ මූල්‍ය වාර්තාවPDF

රීවා දෙවන වසරේ ව්‍යාපාර වාර්තාව

රීවා දෙවන වසරේ ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

රීවා හි පළමු වසර (FY31) මූල්‍ය ප්‍රති results ල වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

රීවා පළමු වසරේ මූල්‍ය වාර්තාව

රීවා පළමු වසරේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

රීවා පළමු වසරේ ව්‍යාපාර වාර්තාව

රීවා පළමු වසරේ ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY30 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

30 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

30 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

30 ව්‍යාපාර වාර්තාව

30 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY29 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

29 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

29 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

29 ව්‍යාපාර වාර්තාව

29 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY28 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

28 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

28 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

28 ව්‍යාපාර වාර්තාව

28 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY27 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

27 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

27 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

27 ව්‍යාපාර වාර්තාව

27 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY26 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

26 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

26 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

26 ව්‍යාපාර වාර්තාව

26 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY25 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

25 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

25 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

25 ව්‍යාපාර වාර්තාව

25 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY24 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

24 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

24 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

24 ව්‍යාපාර වාර්තාව

24 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF

FY23 මූල්‍ය වාර්තාව / ව්‍යාපාර වාර්තාව

23 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වාර්තාව

23 මූල්‍ය ප්‍රකාශනPDF

23 ව්‍යාපාර වාර්තාව

23 ව්‍යාපාර වාර්තාවPDF